Školská rada

Poslání

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. 

Členové Školské rady pro období 2020 – 2023

Třetinu členů Školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

Členové jmenovaní zřizovatelem: Lenka Jonášová

Členové voleni zákonnými zástupci: Mgr. Jana Sýkorová

Členové voleni pedagogickými pracovníky: Gabriela Miadiková

Kompetence Školské rady vychází ze zákona 561/2004 Sb. – Školský zákon

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • schvaluje školní řád
  • schvaluje pravidla pro hodnocení žáků
  • projednává návrh rozpočtu školy
  • vyjadřuje se k rozboru hospodaření, navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • projednává inspekční zprávy ČŠI
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

JAK MŮŽEME POMOCI RODIČŮM

Má Vaše dítě problémy ve škole nebo ve školce s učiteli, spolužáky, nechutná mu oběd, něco se mu nelíbí a bojí se to říct svému učiteli? Myslíte si, že by se ve škole dalo něco změnit a nevíte, na koho se  obrátit? KONTAKTUJE NÁS A RÁDI VÁM POMŮŽEME VAŠE PROBLÉMY VYŘEŠIT!!!