Základní údaje

Školní družina je součástí Základní školy a Mateřské školy Šebrov, poskytuje zájmové vzdělávání žákům prvního stupně, má odpolední provoz. Zájmové vzdělávání ve školní družině směřuje svými specifickými prostředky k naplňování obecných cílů vzdělávání daných školským zákonem. Jde zejména o všestranný rozvoj osobnosti žáka, osvojování základů hodnot, na nichž je založena naše společnost, získávání osobní samostatnosti a utváření klíčových kompetencí. Školní vzdělávací program školní družiny v souladu se Školním vzdělávacím programem SEDMIKRÁSKA navazuje na oblasti, ve kterých se škola v minulosti úspěšně rozvíjela, a snaží se poskytnout žákům dostatek příležitostí k aktivnímu trávení volného času, k realizaci jejich zájmů, schopností a dovedností i k pohybové relaxaci.

Výchovné a vzdělávací cíle školní družiny

Hlavním cílem výchovně vzdělávací práce školní družiny je vést žáky ke smysluplnému využívání volného času a vybavovat je dostatkem námětů pro zájmovou činnost. Navazujeme přitom na výchovné a vzdělávací strategie školy, které směřují k naplňování klíčových kompetencí, a specifickými prostředky pedagogiky volného času se snažíme tyto kompetence posilovat a rozvíjet.

Kompetence

Obsah a formy činností ve školní družině

Náplní práce školní družiny jsou činnosti pravidelné (organizované aktivity zájmového a tělovýchovného charakteru), příležitostné (společné akce, turnaje, slavnosti), spontánní aktivity (individuální činnosti po obědě, při pobytu na hřišti, hry,…), odpočinkové činnosti (poslechové činnosti, individuální hry, klid po obědě, ale i aktivní odpočinek, závodivé hry, hudebně pohybové hry, sportovní hry) a příprava na vyučování (didaktické hry). Základním prostředkem činnosti školní družiny je hra založená na zážitku účastníků, která obohacuje jejich sebepoznání, rozšiřuje vědomosti a dovednosti a navozuje kladné emoce. Strategií pedagogické práce je respektování požadavků pedagogiky volného času – požadavek dobrovolnosti (činnost žáků na základě vzbuzeného zájmu a motivace), zajímavosti a zájmovosti (atraktivní a pestrá nabídka činností), aktivity (volba činností tak, aby se v nich uplatnili a byli přiměřeně úspěšní všichni žáci), citlivosti a citovosti (kladné emoce nejen z činnosti samotné, ale i z objevování nových obzorů a překonávání překážek), prostoru k seberealizaci (uplatnění dovedností a schopností žáka, jeho vnitřní uspokojení a radost).

Materiální podmínky školní družiny

Školní družina má jedno oddělení, které pro svoji činnost využívá prostory školy. Místnosti jsou vybaveny odpovídajícím nábytkem, koberci, televizí s videorekordérem, rádiem, počítači s možností připojení na internet, stolními hrami a stavebnicemi, časopisy a knihami, stavebnicemi, sportovním náčiním, výtvarnými potřebami. Využíváme také zahradu školy, učebnu výpočetní techniky, navštěvujeme sportovní hřiště obce.

Personální podmínky

Pedagogické působení zajišťují vychovatelky z řad pedagogického sboru, které si svou odbornost prohlubují dalším vzděláváním (kurzy, semináře, samostudium): Mgr. Lenka Konečná

Bezpečnost a ochrana zdraví

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při pobytu ve školní družině jsou obsaženy ve Školním řádu, jeho příloze Provoz školní družiny a v pokynu Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků.

Tematické okruhy