Školní družina

Tematické okruhy

Při tvorbě Školního vzdělávacího programu školní družiny jsme nejvíce navazovali na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, která je určena pro první stupeň základního vzdělání, je založena na vlastním prožitku žáků vycházejícím z konkrétních nebo modelových situací a poskytuje žákům základní orientaci týkající se člověka, rodiny, společnosti, kultury, přírody, techniky, zdraví a dalších témat.


Místo, kde žijeme

Známe naši vesnici/město - sestavujeme mapku Šebrova, seznamujeme se s posláním pošty, knihovny, lékárny, nákupních středisek, bank, policie, nádraží, muzea, radnice.

hrajeme si na návštěvníky naší vesnice

- řešíme kvízové otázky

- hledáme v internetové fotomapě, najdeme náš dům a školu.

- čteme pověsti z našeho regionu a zkoušíme je ilustrovat.

 

Náš dům - stavíme svůj dům ze stavebnicových dílů, papírových krabiček.

- navrhujeme dům budoucnosti

 

Moje škola - hrajeme orientační hru v budově školy, prohlížíme si odborné učebny, zjišťujeme, kdo v naší škole pracuje.

- plánujeme a realizujeme výzdobu chodeb a družinové místnosti, návrhy vystavíme.

 

Lidé kolem nás

Moje rodina -  představujeme a malujeme svoji rodinu.

- zjišťujeme povolání rodičů a prarodičů, besedujeme o představách o našem

budoucím povolání.

- tvoříme přáníčka a drobné dárky k narozeninám, ke Dni matek.

 

Kamarádi, spolužáci - hrajeme si na malíře, kreslíme portréty a společně sestavujeme obraz žáků naší družiny.

- hrajeme si na detektivy.

- vyrábíme dárečky pro budoucí prvňáčky.

- při hrách zjišťujeme, jak se známe, jaké máme dobré vlastnosti.

 

Lidé všech světadílů - hrajeme zeměpisné hry.

- ukazujeme si na mapě světa, kde žijí různé národnosti, zjišťujeme rozdíly mezi

nimi, připomínáme si důležitost učit se cizí jazyk.

- hrajeme si s anglickými slovíčky – spojovačky, pexeso…

 

Nejsme všichni stejní - učíme se, jak pomáhat lidem, kteří jsou fyzicky nebo psychicky znevýhodněni.

- zkoušíme si, jak je pro nevidomého obtížná orientace v prostoru, určujeme předměty hmatem, zkoušíme malovat ústy.

 

Společenské chování - čteme si příběhy, známe kouzelná slovíčka.

- dramatizujeme různé situace (v restauraci, obchodě, jídelně, autobuse, divadle,

kině, na výstavě).

 

Sdělovací prostředky - povídáme si o pořadech v televizi, diskutujeme o tom, co je pro děti vhodné a co nikoliv.

- hrajeme si na scénáristy, novináře, reportéry.

- připravíme si vědomostní soutěže – AZ kvíz, Bingo, Riskuj, Chcete být milionářem?

- učíme se používat internet, vyhledat potřebnou informaci.

 

Svátky a oslavy - seznamujeme se se jmény v kalendáři, označíme si, kdo má kdy svátek.

- vyrábíme Mikuláše a čerty.

- připravujeme se na adventní čas a Vánoce, vyrábíme adventní věnec, vánoční

ozdoby, přáníčka, drobné dárky, zpíváme koledy, připomínáme si vánoční zvyky,

čteme vánoční příběhy a sledujeme pohádky.

- vyzdobíme si místnosti vánočními motivy.

- připravíme si karneval a vyrobíme masky.

- besedujeme o velikonočních zvycích a tradicích, zdobíme kraslice, pleteme pomlázku, zdobíme třídu jarními a velikonočními motivy.

- připomeneme si, proč se slaví Den učitelů.

- povídáme si o významu Dne dětí, připravíme veselé soutěžní odpoledne plné her a zábavy spojené s diskotékou.

 

Lidé a čas

Náš denní režim - rozlišujeme povinnosti a zábavu – kreslíme, co nás baví, jak využíváme volný čas.

- vytváříme leporelo denního režimu.

- vyrábíme papírové hodiny s ručičkami, určujeme čas.

- tvoříme kalendář.

 

Jak se mění lidé, věci - besedujeme nad starými fotografiemi, tvoříme časovou přímku.

- sbíráme staré pohlednice, srovnáváme je se současností.

 

Pohádky a pověsti - čteme české a světové pohádky, pověsti, říkadla, básničky, hádanky, jazykolamy.

- ilustrujeme pohádky, vyrábíme papírové loutky a hrajeme s nimi příběhy.

- učíme se a zpíváme lidové písně, poznáváme hudební nástroje.

- hrajeme si na řemesla.

- pátráme, jak se žilo na hradech a zámcích – sestavujeme, modelujeme a lepíme hrady a okolí – využíváme modelovací hmotu, papír, přírodniny, látky.

- vyprávíme si o masopustních zvycích.

 

Rozmanitost přírody

Chováme domácí mazlíčky - kreslíme, modelujeme, malujeme svoje zvířecí kamarády, besedujeme o tom, jakou péči vyžadují.

 

Roční období - tvoříme koláž z obrázků čtyř ročních období.

- porovnáváme, jak se příroda mění během roku.

- zkoumáme počasí, vyhledáváme pranostiky.

 

Tvoříme z přírodnin - sbíráme plody, listy, květy a vyrábíme drobné šperky, lesní strašidla, obtiskujeme listy, využíváme frotáže, tisku a dalších výtvarných technik.

 

Obrázky z cest - sbíráme pohlednice z různých částí světa, dokreslujeme krajinu.

- využíváme encyklopedií a atlasů.

- vyprávíme si o zážitcích a zajímavostech z cest.

 

Chráníme životní prostředí - besedujeme na téma třídění odpadů.

- vytvoříme plakát ke Dni Země.

- sledujeme, jak lidé chrání přírodu v našem okolí.

 

Poznáváme zvířata, rostliny, ptáky, hmyz - sbíráme informace z encyklopedií, internetu, časopisů, knih.

- hrajeme hru Otázky a odpovědi, řešíme záhady a rébusy.

- poznáváme exotická zvířata a prostředí, ve kterém žijí.

- vyrábíme jednoduchá krmítka, připravujeme dárečky na vánoční strom pro zvířátka v lese.

- čteme si příběhy o přírodě.

 

Člověk a jeho zdraví

Poznáváme svoje tělo - pomocí encyklopedií, internetu, knih zkoumáme části lidského těla, soutěžíme v kvízu.

 

Čistota půl zdraví - připomínáme si hygienické návyky, předvádíme si naši péči o vzhled a čistotu.

- besedujeme o kosmetických přípravcích a jejich použití.

- povídáme si o péči o náš chrup.

- sestavujeme kvízové otázky.

 

Nebojíme se lékaře - povídáme si o zkušenostech z návštěvy u lékaře, pobytu v nemocnici.

- besedujeme se zdravotní sestrou.

- učíme se, jak zacházet s léky.

 

Učíme se základy první pomoci - čteme a vyprávíme si o nebezpečí úrazů a jak jim předcházet.

- předvádíme si, jak ošetřit drobná poranění, seznamujeme se s obsahem lékárničky.

- učíme se, jak přivolat pomoc ke zraněnému člověku.

 

Zdravý jídelníček - rozeznáváme potraviny prospěšné pro náš organismus.

- vystřihujeme obrázky potravin, tvoříme koláže.

- hrajeme si na kuchaře.

- soutěžíme ve smyslovém poznávání potravin.

- rozeznáváme jednotlivé druhy ovoce a zeleniny.

 

Rádi sportujeme - pořádáme jednoduché soutěže s míčem, švihadly, létajícím talířem, gumou, obručemi, míčky, líným tenisem, lanem.

- hrajeme míčové hry.

- zkoušíme atletické disciplíny.

- soutěžíme ve štafetových závodech.

- hrajeme pohybové hry.

- relaxujeme při hudbě.

- v zimě chodíme sáňkovat a soutěžíme v zimních radovánkách – stavíme sněhuláky, házíme sněhovými koulemi na cíl.

- připravíme si netradiční sportovní disciplíny – opičí dráhu, běh pozpátku, skok vzad…

- malujeme a kreslíme různé sporty, které sledujeme v televizi nebo na stadionech.