Kompetence

Kompetence k učení - umožňuje žákům osvojit si strategii učení a motivuje je pro celoživotní učení

 • Klademe důraz na odkaz učitele národů J.A.Komenského a jeho vize – Škola hrou (škola tvořivá)

 • Vedeme žáky k sebekontrole, hodnocení a sebehodnocení

 • Žáci pracují na projektech z různých vzdělávacích oblastí, kde si sami organizují práci a její formu, realizují vlastní nápady, které poté prezentují.

 • Individuálním přístupem k žákům maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch, vyzdvihnout silné stránky, ale zároveň vhodným způsobem upozornit na nedostatky.

 • Snažíme se pěstovat jejich zdravé sebevědomí.

 • Vedeme žáky k tomu, aby se jasně a výstižně vyjadřovali ústní i písemnou formou /aby dokázali vyjádřit své myšlenky, pocity a prožitky.

 

Kompetence k řešení problémů - podněcuje žáky tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů

 • Nepředkládáme žákům zpravidla hotové výsledky a poznatky k osvojení, ale vedeme je k tomu, aby vše nové, pokud to lze, získali na základě činností, pozorování, pokusů – na základě objevování.

 • Žáci se učí rozumově poznávat přírodní zákonitosti a zařazovat je do systému.

 • Žákům je umožněno při různých školních akcích podílet se na plánování, přípravě a realizaci.

 • Žáci se učí získávat informace z různých zdrojů – ústních, tištěných mediálních a počítačových – včetně internetu, jsou vedeni k tomu, aby je uměli vyhledávat, třídit a využívat.

 

Kompetence komunikativní - vede žáky k všestranné a účinné komunikaci

 • Naše škola klade velký důraz na kvalitní vztahy a tím i komunikaci mezi jednotlivými žáky navzájem, ale i mezi nimi a učiteli, popř.ostatními zaměstnanci školy a samozřejmě i komunikaci mimo školu.

 • Klademe důraz na adekvátní verbální i neverbální komunikaci (např.vhodné hry)

 • Žáci se učí obhajovat vhodnou formou svůj vlastní názor a poslouchat názor druhých, vhodně na něj reagují, popř. se zapojují do diskuse.

 • Žáky učíme dodržovat etiku komunikace  (věcnost, naslouchání, prostor pro různé názory, respektování originálních i nezdařených názorů) – přihlásí se o slovo, odpoví na položenou otázku, použije srozumitelné výrazy,…

 • Žák umí dát najevo, že něčemu nerozumí.

 • Učíme děti připravovat si krátké projevy na dané téma a prezentovat je před spolužáky.

 • Podporujeme přátelské vztahy ve třídách

 • Starší žáci rádi pomáhají mladším a ti je za to přirozeně respektují.

 

Kompetence sociální a personální - rozvíjí u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých

 • Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, zařazujeme do hodin skupinovou práci či práci ve dvojicích.

 • Při skupinové práci dbáme na to, aby žáci střídali role ve skupině.

 • Klademe důraz na bezpečné sociální prostředí ve škole, společně sestavujeme pravidla chování a usilujeme o to, aby je žáci dodržovali a dokázali se vzájemně kontrolovat a pravidla si připomínat.

 • Vedeme žáky k tomu, aby svým ohleduplným chováním přispívali k upevňování dobrých mezilidských vztahů, vzájemně si pomáhali v běžných životních situacích.

 • Žáci zcela přirozeně projevují radost z úspěchů ostatních – tleskají žákům, kteří splnili svůj úkol a který se jim zdařil.

 • Upevňujeme v žácích sebedůvěru.

 

Kompetence občanské - připravuje žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, vědomé si svých práv a povinností

 • Žáci se učí samostatně rozhodovat a nést důsledky za své rozhodnutí.

 • Žáky vedeme k dodržování mravních hodnot.

 • Učíme žáky aktivně rozvíjet a chránit své zdraví – fyzické, duševní a sociální a být za ně odpovědný.

 • Klademe důraz na Environmentální výchovu, vedeme žáky k třídění odpadů.

 • Žáci jsou zapojeni do  výzdoby školy.

 • Seznamujeme žáky s odlišným způsobem života, tradicemi lidí z jiných kultur, učíme je respektovat rozdíly mezi lidmi.

 • Klademe důraz na nedělání rozdílů v barvě pleti, národnosti, kultuře – jsme „děti jedné planety“.

 • Zároveň ctíme a respektujeme vlastní tradice kulturu a historii, zejm. V projektových dnech (sv.Martin, Vánoce, Velikonoce, Den dětí,..)

 • Učíme je být ohleduplní ke starým a nemocným lidem.

 

Kompetence pracovní - pomáhá žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti

 • Žáci si osvojují základní pracovní dovednosti, učí se organizovat a plánovat práci, uklízet si své pracovní místo.

 • Žáci neničí zařízení školy, pomůcky ani učebnice či pracovní sešity, neplýtvají papírem ani jinými materiály.

 • Žáci se učí bezpečně používat materiály a nástroje přiměřené jejich věku.

 • Žáci vytváří jednoduchými postupy různé předměty z různých materiálů.

 • Vedeme žáky k vytrvalosti při plnění úkolů a umožňujeme jim uplatňovat vlastní nápady a tvořivost.

 • Vedeme žáky k tomu, aby vždy dokončily práci, při čemž respektujeme individuální tempo.

 • Žáci se učí hodnotit svůj výrobek.

 • Připravujeme žákům i takové pracovní činnosti, které je učí chránit životní prostředí a jejich zdraví.

 • Vedeme žáky ke třídění odpadu.